Loại tài khoản

Một tài khoản dành riêng cho mỗi nhà giao dịch.

Tiêu chuẩn cố định

Tiêu chuẩn biến đổi

Premium

Bạch kim

VIP

(i) Đối tượng để Kiểm tra Chiếm hữu và Đánh giá Rủi ro.

Bắt ​​đầu giao dịch ngay bây giờ

Chỉ mất 5 phút.